Coronavirus Guidelines & Updates – 3.2020

COVID-19 UPDATE

Spanish | Vietnamese | Arabic | Chinese

March 6, 2020

Dear KIPP Families,

We are continuing to closely monitor the developments and recommendations related to COVID-19 (also referred to as coronavirus) in California and the Bay Area, as provided by the U.S. Center for Disease Control and Prevention (CDC) and local health officials. At this time, there are no suspected or confirmed cases of COVID-19 in our schools. Bay Area public health agencies are recommending schools stay open and focus on preventative measures.

Schools and families can play an important role in slowing the spread of diseases and ensuring a safe, healthy learning environment for our students. Across our schools, we are implementing the following practices: 

 • Increasing the frequency of cleaning and disinfecting our school environments, paying special attention to high traffic surfaces, including door knobs, water fountains, counters and desks, Chromebooks, etc.
 • Building routines for frequent hand-washing and best-practice hygiene/protection throughout the school day
 • Requesting that sick students and staff stay home

We are temporarily updating our attendance policy to keep our communities healthy:

 • We will excuse all absences related to personal illness or concerns about coronavirus until further notice; doctor’s notes are not required. While we will do our best to accommodate absences, we may not be able to regularly provide take-home work as we prioritize planning for the weeks ahead.
 • Please keep your child at home if he or she has any of these symptoms: 
  • Difficulty breathing
  • Persistent cough
  • Fever (your child may return to school only after his or her temperature is normal for 24 hours without medication)
  • General feelings of fatigue, discomfort, weakness, muscle aches, or chills
 • Consider keeping your child at home if he or she has any of the following symptoms: 
  • Very stuffy or runny nose and/or cough
  • Mild sore throat
  • Headache, and/or stomachache
 • We will send students home who are exhibiting concerning symptoms.

We are closely following and abiding by our local health officials and host districts’ recommendations. We may consider cancelling large gatherings, extracurricular activities, assemblies, or field trips. Cancellations or postponements will be communicated by school leadership. 

If a county office of public health or local school district calls for a temporary school closure, all KIPP schools in that district or county will also be closed. In the case of a KIPP school closure, we will notify families via text/call, email, and on our website. In the meantime, school will be in session as usual and we will continue to share updates. Thank you for your ongoing partnership and support.

Sincerely,

KIPP Bay Area Public Schools Regional Leadership

 
 

marzo 6 de 2020

Estimadas Familias de KIPP,

Continuamos monitoreando los desarrollos y las recomendaciones relacionadas con COVID-19 (también conocido como coronavirus) en California y el Área de la Bahía, según lo dispuesto por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. y los funcionarios de salud locales. En este momento, no hay casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en nuestras escuelas. Las agencias de salud pública del Área de la Bahía recomiendan que las escuelas permanezcan abiertas y se centren en medidas preventivas.

Las escuelas y las familias pueden ayudar a frenar la propagación de enfermedades y garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y saludable para nuestros estudiantes. En todas nuestras escuelas, estamos implementando las siguientes prácticas:

 • Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de nuestros entornos escolares, prestando atención a las superficies de alto tráfico, incluidas las perillas de las puertas, fuentes de agua, mostradores y escritorios, Chromebooks, etc.
 • Desarrollar rutinas para el lavado frecuente de manos y la mejor práctica de higiene / protección durante todo el día escolar
 • Pedir que los estudiantes y el personal enfermos se queden en casa

Estamos actualizando nuestra política de asistencia temporalmente para mantener a nuestras comunidades saludables:

 • Eximiremos todas las ausencias por enfermedad personal o sospechas de coronavirus hasta nuevo aviso; No se requieren notas del médico. Si bien haremos todo lo posible para acomodar las ausencias, es posible que no podamos proporcionar regularmente trabajo para llevar a casa, ya que priorizamos la planificación para las próximas semanas.
 • Mantenga a su hijo en casa si tiene alguno de estos síntomas:
  • Respiración dificultosa
  • Tos persistente
  • Fiebre (su hijo puede regresar a la escuela solo después de que su temperatura sea normal durante 24 horas sin medicación)
  • Sensación general de fatiga, malestar, debilidad, dolor muscular o escalofríos.
 • Considere mantener a su hijo en casa si tiene alguno de los siguientes síntomas:
  • Nariz muy congestionada, mocos y/o tos 
  • Dolor de garganta leve
  • Dolor de cabeza y / o dolor de estómago.
 • Enviaremos a casa a los estudiantes que presenten síntomas preocupantes.

Estamos monitoreando de cerca y acatando las recomendaciones de los funcionarios locales de salud y nuestros distritos escolares. Es posible que debamos considerar cancelar grandes reuniones, actividades extracurriculares, asambleas o excursiones. Las cancelaciones o aplazamientos serán comunicados por el liderazgo escolar.

Si una oficina de salud pública del condado o un distrito escolar solicita el cierre temporal de alguna escuela, también se cerrarán todas las escuelas de KIPP en ese distrito o condado. En el caso de cierre de una de nuestras escuelas KIPP, notificaremos a las familias por mensaje de texto o  llamada, correo electrónico y a través de nuestro sitio web. Mientras tanto, la escuela estará en sesión como de costumbre y continuaremos compartiendo actualizaciones. Gracias por su continua colaboración y apoyo.

Cordialmente, 

Equipo Directivo Regional de KIPP Bay Area Public Schools 

6, tháng Ba 2020

 
 

Kính gửi Các gia đình KIPP,

Chúng tôi hiện đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ sự phát triển và những khuyến nghị liên quan đến COVID-19 (còn gọi là vi rút corona) tại California và Vùng Vịnh, theo quy định của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) và các viên chức y tế địa phương. Lúc này, chưa có trường hợp nào nghi nhiễm hoặc đã xác định nhiễm COVID-19 trong các trường học của chúng ta. Các cơ quan y tế công cộng Vùng Vịnh được khuyến nghị tiếp tục mở cửa các trường học và chú trọng các biện pháp phòng ngừa.

Các trường học và gia đình có thể đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm sự lây lan của bệnh dịch và đảm bảo một môi trường học tập an toàn và khỏe mạnh cho các học sinh của chúng ta. Trong khắp các trường học, chúng tôi hiện đang áp dụng những biện pháp sau:

 • Tăng cường thường xuyên vệ sinh và khử trùng các khu vực trong trường học, đặc biệt chú ý đến những bề mặt có mật độ sử dụng cao, bao gồm tay nắm cửa, vòi nước, bàn học, máy tính cá nhân…vv.
 • Xây dựng quy trình thường xuyên rửa tay và áp dụng những biện pháp vệ sinh/bảo vệ tốt nhất trong suốt cả ngày
 • Yêu cầu những nhân viên và học sinh bị ốm phải ở nhà

Chúng tôi tạm thời thay đổi chính sách chuyên cần để giữ cho các cộng đồng của mình khỏe mạnh: 

 • Chúng tôi sẽ miễn cho tất cả những học sinh nghỉ học vì bị ốm hay do lo lắng về vi rút corona cho tới khi có thông báo thêm; không cần giấy của bác sĩ. Trong khi chúng tôi cũng nỗ lực nhất để thích nghi với việc học sinh nghỉ học, chúng tôi có thể không thường xuyên giao bài tập về nhà bởi chúng tôi ưu tiên cho việc lập kế hoạch trước hàng tuần.
 • Xin để con quý vị nghỉ ở nhà nếu có bất kỳ triệu chứng nào sau đây:

  Khó thở
  Ho nhiều
  Sốt (con quý vị có thể đi học trở lại chỉ sau khi nhiệt độ đã trở lại bình thường trong 24 giờ đồng hồ mà không cần dùng thuốc)
  Cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, yếu ớt, đau cơ, hoặc ớn lạnh

 • Cân nhắc cho con quý vị nghỉ ở nhà nếu có bất kỳ triệu chứng nào sau đây:  

  Nghẹt mũi hay chảy nước mũi nhiều và/hoặc ho
  Hơi đau họng
  Đau đầu, và/hoặc đau bụng

 • Chúng tôi sẽ cho học sinh về nhà nếu có biểu hiện của những triệu chứng gây lo lắng.

Chúng tôi tuân thủ chặt chẽ những khuyến nghị của viên chức y tế địa phương và học khu. Chúng tôi có thể xem xét hủy bỏ những sự kiện tập trung đông người, các hoạt động ngoại khóa, những cuộc tụ họp, hoặc những chuyến dã ngoại. Việc hủy bỏ hay tạm hoãn sẽ do ban giám đốc trường học thông báo.

Nếu văn phòng y tế công cộng quận hoặc học khu địa phương kêu gọi tạm thời đóng cửa trường học, thì tất cả các trường học KIPP trong quận hoặc học khu đó sẽ bị đóng cửa. Trong trường hợp một trường học KIPP đóng cửa, chúng tôi sẽ thông báo cho các gia đình qua tin nhắn/điện thoại, thư điện tử, và trên trang web của chúng tôi. Trong lúc này, trường học vẫn hoạt động như bình thường và chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo cập nhật tình hình cho quý vị. Cám ơn quý vị tiếp tục hợp tác và hỗ trợ chúng tôi.

Trân trọng,

Ban Giám đốc Học Khu Vùng Vịnh KIPP

 

2020 3 6

亲爱的 KIPP (“知识就是力量项目”)成员:

我们正密切关注在加利福尼亚和湾区新型冠状肺炎 (COVID-19) 的发展情况和建议措施,这些新冠肺炎的通报和建议是由美国疾病预防控制中心 (CDC) 和当地卫生部门发布的。到目前为止,我们学校并未出现新冠肺炎疑似或确诊病例。湾区公共卫生机构建议学校正常上课,重点采取预防措施。

学校和家庭在延缓病毒蔓延和确保为我们的学生营造一个健康、安全的学习环境上起到非常重要的作用。我们在所有校区实施以下措施:

 • 增加校园的清洁和消毒次数,特别是高频接触的表面,包括门把、饮水机、柜子和桌子、chromebook 电脑等等。
 • 在学校建立日常的洗手和卫生/防护步骤
 • 要求生病的学生和教职工待在家里

为了保障社区的健康,我们临时对出勤政策作出修改:

 • 我们将批准关于个人疾病或新冠肺炎疑似症状的所有请假,除非另行通知;不需要出具医生的证明。我们将尽力配合学生和教职工的请假事宜,我们将优先计划几周的教学工作,所以我们将难以定期布置课后研究和完成的课题。
 • 一旦您的小孩有以下任一症状,请让小孩待在家里,不要外出:

呼吸困难
持续咳嗽
发烧(在停止用药且体温恢复正常 24 小时后,方可回校)
感觉身体乏力、不适、虚弱、肌肉酸痛或者畏寒

 • 如果您的小孩出现以下任一症状,请考虑让小孩待在家里,不要外出:

严重鼻塞或流鼻涕和/或咳嗽
轻微咽喉痛
头痛,和/或腹痛

 • 出现疑似症状的学生将被要求回家。

我们严格遵守当地卫生部门和接受地区的建议和要求。我们将取消大型集会、课后活动、晨会或户外教学。活动的取消或延期将经过学校领导层的商议。

如果县政府卫生部门或当地学校所在区域要求停课,该区或该县的所有 KIPP 学校将停课。一旦有一所 KIPP 学校停课,我们将通过短信/电话、邮件以及官网的渠道通知学生家长。同时,学校的课程将如期进行,我们将不断更新课程和教学安排。感谢您的不断支持与合作。

真诚地,

KIPP 湾区公立学校区域领导层

 
 

6 مارس 2020

السادة المحترمون، عائلات مدرسة كيب KIPP

تحية طيبة وبعد،،،

نواصل مراقبة التطورات والتوصيات المتعلقة بفيروس كورونا 19 عن كثب (يشار إليها أيضًا باسم فيروس كورونا) في كاليفورنيا ومنطقة الخليج، على النحو المنصوص عليه في المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ومسؤولي الصحة المحليين. وفي هذا الوقت، لا توجد حالات مشتبه فيها أو مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا 19 في مدارسنا. وتوصي وكالات الصحة العامة في منطقة الخليج المدارس بأن تبقى مفتوحة، لكنها ستصب تركيزها على التدابير الوقائية.

يمكن للمدارس والعائلات أن تؤدي دورًا مهمًا في إبطاء انتشار الأمراض وضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية لطلابنا. فمن خلال مدارسنا، نقوم بتنفيذ الممارسات التالية:

 •   زيادة وتيرة تنظيف بيئات مدرستنا وتعقيمها، مع إيلاء اهتمام خاص لأماكن المرور المرتفعة، بما في ذلك مقابض الأبواب، ونافورات المياه، والعدادات والمكاتب، وأجهزة كروم بوك Chromebook، وما إلى ذلك.
 •   إنشاء إجراءات روتينية لغسل اليدين بشكل متكرر وأفضل ممارسات النظافة / الحماية طوال اليوم الدراسي
 •   مطالبة الطلاب والموظفين المرضى بالبقاء في المنزل

نجري تحديثات مؤقتة على سياسة الحضور للحفاظ على صحة مجتمعاتنا:

 •   نلتمس الأعذار لجميع حالات الغياب المتعلقة بالأمراض الشخصية أو المخاوف بشأن فيروس كورونا حتى إشعار آخر ؛ ولا تعتبر ملاحظات الطبيب مطلوبة. فعلى الرغم من أننا سنبذل قصارى جهدنا لاستيعاب حالات الغياب، إلا أنه يتعذر علينا توفير العمل المنزلي بانتظام لأننا نضع أولويات التخطيط للأسابيع المقبلة.
 •   يرجى إبقاء طفلك في المنزل إذا كان لديه أي من هذه الأعراض:

  صعوبة في التنفس  —     

  سعال مستمر. —     

الحمى (لا يجوز لطفلك أن يعود إلى المدرسة إلا بعد أن تكون درجة حرارته طبيعية لمدة 24 ساعة بدون إعطائه دواء)

المشاعر العامة التي تنتابه من إرهاق أو انزعاج أو ضعف أو آلام في العضلات أو برد

 •   فكر في إبقاء طفلك في المنزل إذا كان لديه أي من الأعراض التالية:

  انسداد شديد أو سيلان الأنف أو سعال أو كليهما معًا   —

  التهاب معتدل في الحلق  —

  صداع أو آلام في المعدة أو كليهما معًا  —

 •   سنرسل الطلاب إلى المنزل الذين لديهم هذه الأعراض.

نتابع عن كثب مع مسؤولي الصحة المحليين وتوصيات المناطق المضيفة ونلتزم تجاههم بذلك. وقد نفكر في إلغاء التجمعات الكبيرة أو الأنشطة اللامنهجية أو التجمعات أو الرحلات الميدانية. وستبلغ قيادة المدرسة عن حالات الإلغاء أو التأجيل.

إذا دعا مكتب الصحة العامة بالمقاطعة أو المقاطعة التعليمية المحلية إلى إغلاق مؤقت للمدارس، فسيتم إغلاق جميع مدارس كيب في تلك المنطقة أو المقاطعة. وفي حال إغلاق مدرسة كيب، سنقوم بإخطار العائلات عبر الرسائل النصية / المكالمات، والبريد الإلكتروني، وعلى موقعنا. وفي غضون ذلك، يتعقد المدرسة جلسة كالمعتاد وسنواصل مشاركة المستجدات. نشكرك على شراكتك المستمرة ودعمك.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

القيادة الإقليمية لمدارس كيب الحكومية بمنطقة الخليج 

 


COVID-19 – February 2020

Spanish | Vietnamese | Arabic | Chinese

February 26, 2020

We are monitoring the evolving developments and recommendations related to coronavirus (also referred to as COVID-19), guided by the U.S. Center for Disease Control and Prevention (CDC) and regional and local health officials. The health and well-being of our students, families, and team are our top priorities. 

At this time, the CDC and regional health officials consider the risk of disease in the United States and the Bay Area to be low. However, they still recommend heightened safety precautions for the general health of our community.

Definitely keep your child at home for treatment and observation if he or she has any of these symptoms:

 • Fever greater than 100 degrees (your child may return to school only after his or her temperature is normal for 24 hours without medication)
 • Vomiting (even once) or diarrhea
 • General feelings of fatigue, discomfort, weakness or muscle aches, chills
 • Frequent wet or croupy cough

Consider keeping your child at home if he or she has any of the following symptoms:

 • Very stuffy or runny nose and/or cough
 • Mild sore throat
 • Headache
 • Stomachache

To help prevent cold, flu, and coronavirus:

 • Wash hands frequently with soap and water for at least 20 seconds; an alcohol-based sanitizer is effective if soap and water are not readily available
 • Do not touch eyes, nose or mouth
 • Cover mouth and nose when sneezing or coughing, using a tissue, sleeve, or facemask
 • Do not share food and drinks with other students
 • Avoid close contact with people who are sick
 • Get a flu shot (recommended for everyone 6 months of age and older)
 • If you have traveled out of the country recently, and are unsure of the resulting health risks, please consult a medical professional

We will closely follow and abide by our local health officials and host districts’ recommendations. If a local school district calls for a precautionary school closure, all KIPP schools in that district will also be closed. In the case of a KIPP school closure, we will notify families via text/call, email, and website. In the meantime, school will be in session as usual.

Lastly, we recognize that when people feel fear they may have the impulse to generalize and stereotype. During times like this, know that we stand with our community and are intentional in the way we speak to students, so that we model our values of inclusivity and care. Thank you for your ongoing input and support.

– KIPP Bay Area Public Schools Regional Leadership

 

26 de febrero de 2020

Estamos monitoreando los desarrollos y las recomendaciones relacionadas con el coronavirus (también conocido como COVID-19), guiados por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. Y los funcionarios de salud regionales y locales. La salud y el bienestar de nuestros estudiantes, familias y equipo son nuestras principales prioridades.

En este momento, los CDC y los funcionarios regionales de salud consideran que el riesgo de enfermedad en los Estados Unidos y el Área de la Bahía es bajo. Sin embargo, todavía recomiendan mayores precauciones de seguridad para la salud general de nuestra comunidad.

Definitivamente mantenga a su hijo en casa para observación y tratamiento si tiene alguno de estos síntomas:

 • Fiebre mayor de 100 grados (su hijo puede regresar a la escuela solo después de que su temperatura sea normal durante 24 horas sin medicación)
 • Vómitos (aunque solo sea una vez) o diarrea.
 • Sensaciones generales de cansancio, incomodidad, debilidad y dolores musculares o escalofríos.
 • Tos frecuente y húmeda o sibilante

Considere mantener a su hijo en casa si tiene alguno de los siguientes síntomas:

 • Nariz muy congestionada o líquida y / o tos.
 • Dolor de garganta leve
 • Dolor de cabeza.
 • Dolor de estómago

Para ayudar a prevenir el resfriado, la gripe y el coronavirus:

 • Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos; un desinfectante a base de alcohol es efectivo si no hay agua y jabón disponibles.
 • No tocar los ojos, la nariz o la boca.
 • Cúbrase la boca y la nariz al estornudar o toser, utilizando un pañuelo, manga o mascarilla.
 • No comparta alimentos y bebidas con otros estudiantes.
 • Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas
 • Vacúnese contra la gripe (recomendado para todas las personas a partir de los 6 meses de edad).
 • Si ha viajado fuera del país últimamente y no está seguro de los riesgos para la salud resultantes, consulte a un profesional médico.

Seguiremos las recomendaciones de nuestros funcionarios locales de salud y distritos anfitriones. Si un distrito escolar local solicita un cierre preventivo de la escuela, todas las escuelas de KIPP en ese distrito también cerrarán. En el caso de un cierre de la escuela KIPP, notificaremos a las familias por mensaje de texto / llamada, correo electrónico y el sitio web. Mientras tanto, la escuela estará en sesión como de costumbre.

Por último, reconocemos que cuando las personas tienen miedo, pueden tener el impulso de generalizar y estereotipar. En momentos como este, sepa que apoyamos a nuestra comunidad y que somos intencionales en la forma en que hablamos con los estudiantes, para que modelamos nuestros valores de inclusión y respeto. Gracias por su continuo aporte y apoyo.

Equipo liderazgo de KIPP Bay Area Public Schools

 

Ngày 26 Tháng 2 Năm 2020

Chúng tôi đang theo dõi sự phát triển và các khuyến nghị liên quan đến coronavirus (còn được gọi là COVID-19), được hướng dẫn bởi Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) và các quan chức y tế khu vực và địa phương. Sức khỏe và hạnh phúc của học sinh, gia đình và đội ngũ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.d

Vào thời điểm này, CDC và các quan chức y tế khu vực coi nguy cơ mắc bệnh ở Hoa Kỳ và Vùng Vịnh là thấp. Tuy nhiên, họ vẫn khuyến nghị các biện pháp phòng ngừa an toàn nâng cao cho sức khỏe chung của cộng đồng chúng ta.

Chắc chắn phải giữ con bạn ở nhà để điều trị và quan sát nếu trẻ có bất kỳ triệu chứng nào sau đây:

 • Sốt cao hơn 100 độ (con bạn chỉ có thể trở lại trường sau khi nhiệt độ trở lại bình thường trong 24 giờ mà     không cần dùng thuốc)
 • Nôn (thậm chí một lần) hoặc tiêu chảy
 • Cảm giác mệt mỏi, khó chịu, yếu hoặc đau cơ, ớn lạnh
 • Ho đàm thường xuyên. 

Cân nhắc giữ con ở nhà nếu trẻ có bất kỳ triệu chứng nào sau đây:

 • Nghẹt mũi nặng hoặc chảy nước mũi và / hoặc ho
 • Đau họng nhẹ
 • Nhức đầu
 • Đau dạ dày

 Để giúp ngăn ngừa cảm lạnh, cúm và coronavirus:

 • Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây; chất khử trùng có cồn cũng hiệu quả nếu không có sẵn xà phòng và nước
 • Không chạm vào mắt, mũi hoặc miệng
 • Che miệng và mũi khi hắt hơi hoặc ho, sử dụng khăn giấy, tay áo hoặc khẩu trang
 • Không chia sẻ đồ ăn thức uống với các học sinh khác
 • Tránh tiếp xúc gần với những người bị bệnh
 • Tiêm phòng cúm (khuyến nghị cho mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên)
 • Nếu bạn đã du lịch ở nước ngoài, và không chắc chắn về các hậu quả rủi ro sức khỏe, vui lòng tham khảo ý  kiến ​​chuyên gia y tế

Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ và tuân thủ các khuyến nghị của các quan chức y tế địa phương và tổ chức của quận. Nếu một khu học chánh địa phương kêu gọi đóng cửa trường học để phòng ngừa, tất cả các trường KIPP trong khu học chánh đó cũng sẽ bị đóng cửa. Trong trường hợp đóng cửa trường KIPP, chúng tôi sẽ thông báo cho các gia đình qua tin nhắn/cuộc gọi, email và trang web. Trong lúc này, trường học sẽ hoạt động như bình thường.

Cuối cùng, chúng tôi nhận ra rằng khi mọi người cảm thấy sợ hãi, họ có thể bị thúc đẩy để khái quát hóa và rập khuôn. Trong những lúc như thế này, hãy biết rằng chúng ta sát cánh với cộng đồng của chúng ta và để ý trong cách chúng ta nói chuyện với các học sinh, để chúng ta làm gương cho các giá trị của chúng ta về sự bao quát và quan tâm. Cảm ơn quý vị vì các thông tin đầu vào và sự hỗ trợ liên tục của quý vị.

 

– Lãnh đạo các trường công lập khu vực Vùng Vịnh KIPP

 

26 فبراير 2020

إننا نراقب التطورات والتوصيات الناشئة التي تتعلق بفيروس كورونا (يُشار إليه أيضًا باسم فيروس COVID-19)، بتوجيهات من مركز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومسؤولي الصحة الإقليميين والمحليين. تعتبر صحة ورفاهية طلابنا والأسر وفريق العمل على رأس أولوياتنا.

وفي هذا الوقت، يعتبر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومسؤولي الصحة الإقليميين أن خطر الإصابة بالأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الخليج منخفضة. ومع ذلك لا يزال هؤلاء المسؤولون يوصون بإجراءات السلامة الاحترازية المشددة للصحة العامة في مجتمعنا.

اطلب من طفلك البقاء في المنزل للعلاج والملاحظة إذا كان يعاني من أي من هذه الأعراض:

 • حمي أكثر من 100 درجة مئوية (قد لا يعود طفلك إلى المدرسة إلا بعد أن تكون درجة حرارته طبيعية لمدة 24 ساعة بدون أي أدوية).
 • القيء (ولو مرة واحدة) أو الإسهال.
 • شعور عام بالتعب وعدم الراحة أو ضعف أو آلام في العضلات أو قشعريرة.
 • كثرة العرق أو السعال.

فكر في إبقاء طفلك في المنزل إذا كان يعاني من أي من الأعراض التالية:

 • احمرار شديد في الوجه أو سيلان الأنف و/ أو السعال.
 • التهاب خفيف في الحلق.
 • الصداع
 • ألم في المعدة.

للمساعدة في الوقاية من البرد والانفلونزا أو فيروس كورونا:

 • اغسل يديك مرارًا وتكرارًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل؛ واستخدم المطهرات المعتمدة المزودة بالكحول بطريقة فعالة في حالة عدم توافر الماء والصابون بسهولة.
 • ممنوع لمس العينين أو الأنف أو الفم.
 • تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال باستخدام المناديل أو الكم أو قناع الوجه.
 • لا تشترك في تناول الطعام أو الشراب مع الطلاب الآخرين.
 • تجنب التواصل المباشر مع الأشخاص المرضي.
 • احصل على لقاح الانفلونزا (موصي به لكل شخص عمرة 6 أشهر أو أكبر).
 • إذا كنت قد سافرت للخارج في وقت سابق، ولم تكن متأكدًا من المخاطر الصحية الناشئة، يرجي استشارة الطبيب المختص.

سوف نتابع عن كثب ونلتزم بتعليمات مسؤولي الصحة المحليين وتوصيات المناطق المضيفة. إذا طالبت المقاطعة المحلية بإغلاق المدرسة كإجراء احترازي، فسيتم إغلاق جميع مدارس كيه أي بي بي في تلك المقاطعة. وفي حالة إغلاق مدرسة كيه أي بي بي، سنقوم بإخطار العائلات عبر الرسائل النصية القصيرة/ المكالمات الهاتفية أو البريد الإلكتروني أو عبر الموقع الإلكتروني. وفي الوقت ذات ستعقد المدرسة الفصول الدراسية في المدرسة كالمعتاد.

وأخيرًا، فإننا ندرك أنه عندما يشعر الناس بالخوف، قد يكون لديهم دافع للتعميم واتباع السلوكيات المتكررة. وخلال هذه الأوقات، فإننا نعلم أننا جميعًا في موقف واحد وأننا نتعمد الطريقة التي نتحدث فيها الطلاب حتي نتمكن من تحديد قيم الشمولية والرعاية المطبقة لدينا.

نشكركم على المدخلات والدعم المستمر لنا.

مع الشكر،

الإدارة الإقليمية للمدارس العامة في منطقة خليج كيه أي بي بي

 
 

2020 2 26

 

在美国疾病控制和预防中心 (CDC) 以及区域和地方卫生官员的指导下,我们正监测冠状病毒(也称为 COVID-19)的变化情况,密切关注相关建议。学生、学生家庭和团队的安康是我们工作的重中之重。 

目前 CDC 和区域卫生官员认为美国和旧金山湾区的疾病风险较低。但为了我们整个社区的健康,他们仍建议加强安全防护措施。 

如果您的孩子出现以下任何症状,请务必不要出门,请在家中接受治疗和观察:

 • 发烧超过华氏 100 度(孩子体温保持 24 小时正常且无需药物治疗后才能返校)
 • 呕吐(即便只有一次)或腹泻
 • 疲惫、不适、虚弱或肌肉疼痛、发冷等
 • 频繁湿咳或义膜性咳嗽

 

如果您的孩子有以下任何症状,建议不要出门,请待在家中:

 • 严重鼻塞或流鼻涕和/或咳嗽
 • 喉咙轻微痛
 • 头痛
 • 腹痛

请遵循以下预防感冒、流感和冠状病毒的措施:

 • 勤洗手,使用肥皂和水冲洗至少 20 秒;如果身边没有肥皂和水,也可使用酒精消毒剂
 • 不触碰眼口鼻
 • 打喷嚏或咳嗽时,使用纸巾、衣袖或口罩遮住口鼻
 • 不要与其他学生共用食物和饮品
 • 避免与病人密切接触
 • 接种流感疫苗(建议 6 个月及以上的人接种)
 • 如果您最近曾出国,不确定由此带来的健康风险,请咨询专业医务人员

我们将密切关注并遵守当地卫生官员和接待地区的建议。如果当地学区要求为预防疾病而关闭学校,学区内的所有 KIPP 学校也将关闭。如果需要关闭 KIPP 学校,我们会通过短信/电话、电子邮件和网站通知各个家庭。在未收到通知前,学校将照常上课。

当人们感到恐惧时,往往会对问题一概而论,被刻板印象所左右。在这个特殊时期,请记住我们始终与社区并肩在一起。我们在与学生交流时会更多地注重包容和关爱的价值观,这也是我们对家长的期盼。感谢您一直以来的付出和支持。 

谢谢!

 

KIPP 湾区公立学校区域领导

One thought on “Coronavirus Guidelines & Updates – 3.2020

 1. Gracias por toda la información estaré muy al pendiente de cualquier cosa con mi hijo y les haré saber !

Comments are closed.